AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

INFORMACIÓ LEGAL LSSIICE

D’acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant LSSICE), SERRA SULLÀ CONSULTORS, SL manifesta que el domini www.localprom.com és propietat de SERRA SULLÀ CONSULTORS, SL, amb CIF B-25567173, i amb domicili a C/Castell Baix 1, de Les Borges Blanques (25400).

Que SERRA SULLÀ CONSULTORS, SL consta inscrita al Registre Mercantil de Lleida, Tom 906, Llibre 0, Foli 12, Full L-17602, inscripció 1a.

SERRA SULLÀ CONSULTORS, SL no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la informació apareguda en les seves pàgines d’Internet. Amb els límits establerts en la llei, SERRA SULLÀ CONSULTORS, SL no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en les seves pàgines d’Internet.

Els continguts i informació de les pàgines d’Internet de SERRA SULLÀ CONSULTORS, SL estan elaborades per professionals de la mateixa degudament qualificats per a l’exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a l’esmentada corporació ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu. Les pàgines d’Internet de SERRA SULLÀ CONSULTORS, SL poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de SERRA SULLÀ CONSULTORS, SL o les seves llicenciands. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de SERRA SULLÀ CONSULTORS, SL.

De la mateixa manera es reserva el dret a retirar l’accés al Portal, sense necessitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravingui el disposat en aquest avís legal.

 

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

En virtut de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present autoritza que les dades personals facilitades siguin incorporades en un fitxer denominat “Marqueting” responsabilitat de SERRA SULLÀ CONSULTORS, SL, i seu social a C/Castell Baix 1, (25400) Les Borges Blanques.

La finalitat d’aquest tractament és la de gestionar la relació de negoci i informar-lo dels nostres serveis. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones i seran conservades sempre que sigui imprescindible o legítim per la finalitat que es van captar.

En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es faci a Castell Baix, 1 Les Borges Blanques (25400)

 

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquesta web és propietat de SERRA SULLÀ CONSULTORS, SL. Els drets de Propietat Intel·lectual i drets d’explotació i reproducció d’aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles («hiperlinks») que s’estableixin des d’ella a altres pàgines web de qualsevol centre adscrit o organisme depenent, són propietat exclusiva d’aquesta, tret que expressament s’especifiqui altra cosa.

Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per SERRA SULLÀ CONSULTORS, SL, per les seves societats filials i/o dominades o per tercers.

Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l’Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no sent responsabilitat de SERRA SULLÀ CONSULTORS, SL l’ús que L’USUARI pugui portar a terme referent a això, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d’aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de SERRA SULLÀ CONSULTORS, SL.

SERRA SULLÀ CONSULTORS, SL transfereix als usuaris la propietat del seu software. L’usuari És el propietari del suport en el qual el software es gravat. SERRA SULLÀ CONSULTORS, SL posseeix tots els drets de propietat industrial i intel.lectual, incloent el software. Si l’usuari transfereix software d’aquest website al seu terminal, no podrà disseccionar pel seu estudi i descompilar, traduir la versió del codi objecte original o el seu llenguatge a un altre codi o llenguatge.

 

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment d’aquestes. L’USUARI, en virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.

Protecció de Dades Personals
En virtut de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, el fem coneixedor que les seves dades personals, que poden estar en aquesta comunicació, estan incorporades en el Fitxer de “Contactes” responsabilitat de SERRA SULLÀ CONSULTORS, SL, CIF: B25567173, inscrita en el Registre Mercantil de Lleida, Tom 906, Llibre 0, Foli 12, Full L-17602, inscripció 1a.

La finalitat d’aquest tractament és la de portar el control i gestió dels contactes incloent el correu electrònic i l’agenda i atendre la seva petició. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones i seran conservades sempre que sigui imprescindible o legítim per la finalitat que es van captar.

Segons el que es disposa a la normativa esmentada, podrà indicar la revocació del consentiment donat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions hauran de realitzar-se a C/Castell Baix 1, de Les Borges Blanques (25400).

S’informa que també pot presentar una reclamació, si així ho considera, davant l’Agència Espanyola de Protecció de dades o posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de dades d’aquesta entitat a: info@localprom.com

Donar-se baixa de la llista de correu
Si vostè no desitja rebre més informació sobre els nostres serveis, pot donar-se de baixa a la següent adreça de correu electrònic: info@localprom.com

Avís sobre la confidencialitat de les comunicacions
El contingut d’aquest correu electrònic i dels seus annexos és estrictament confidencial. En el cas que vostè no sigui el destinatari i hagi rebut aquest missatge per equivocació, agrairíem que ho comuniquéssiu al remitent, sense difondre, emmagatzemar o copiar el seu contingut.